Mendan           001-1120
Peter Wyche Updated 12 Jan 92.
A Zuugabish
B Gainla
C Armi
D Mendan
E Bammesuke
F Kupid
G Udinidir
H Tozus Ganok
I Sarakan
J Lunda
K Valosak
L Kaasan
M Ikdalon
N Lasla
O Maidza
P Naem
***************************************************************************
Dakinkhig   0107 C568502-8  Ag Ni       504 Va G0 V M3 D
Aminkaa    0110 E244247-6  Lo Ni       333 Na M8 V M3 D
Ilarba    0111 D868747-1  Ag Ri       302 Na F5 V M9 D
Fourroek   0113 X646254-3  Lo Ni      R 103 Va F7 D
Gukham    0121 C785412-8  Ni C0       303 Va F4 V
Kengighon   0122 C30078B-9 C Na Va      R 921 Va A1 V K7 D
Egva Ors   0125 E66A566-5  Ni Wa       604 Va M3 V
Aeghzath   0130 E479441-8  Ni         603 Vx F6 VI
Okheruers   0131 C440633-7  De Ni Po      525 Vx F5 D M9 D
Ikeshiige   0136 D444022-7  Lo Ni       812 Vx F8 V
Khadumar   0138 A365545-A J Ag Ni       721 Vx G1 V
Lakariir   0201 C520200-A  De Lo Ni Po    803 Ga M0 V M0 D M1 D
Dakash    0202 C66A58B-7 M Ni Wa       204 Ga K3 VI
Eraashesh   0207 E110584-9  Ni         600 Na M1 V M9 D
Minirem    0210 C469010-9 M Lo Ni       803 Na F4 V
Tahigon    0212 C7BA325-9 M Fl Lo Ni Wa    203 Va M6 III
Koeghz    0218 X857220-2  Lo Ni      R 203 Va F3 D M8 D
Ougzto    0221 A59A8AB-9  Wa       A 814 Va F0 VI
Un Aekho   0223 C100556-B H Ni Va       724 Va G3 V M1 D
Osaelon    0227 C7B8434-5  Fl Ni       310 Va K5 V
Faethaeng   0229 C537385-6  Lo Ni       222 Vx G8 V M4 D
Dakhumar   0234 A683200-C J Lo Ni       503 Vx F9 D M1 D
Rukar     0238 C445766-6  Ag         603 Vx K6 VI
Irukuzi    0240 C57A257-B  Lo Ni Wa      402 Vx M7 D M7 D
Kinuurur   0305 C8C5454-7 M Fl Ni       124 Na M8 V M7 D
Idiler    0308 C663100-8  Lo Ni       614 Na M0 VI
Geshamu    0309 C575110-8 M Lo Ni       822 Na F0 D
Shimaash   0314 C56A7BC-A M Wa         200 Ba F8 D
Fisch     0316 B778795-9 M Ag         904 Ba F2 V M5 D
Iriger    0317 D557997-6  Hi         300 Ba M4 D
Umar     0319 B210985-9  Hi Na       304 Ba M3 D
Siirash    0320 C310265-A  Lo Ni       104 Na F9 V
Gvazoekh   0325 X658799-0  Ag       A 203 Va F7 VI
Muzalag    0326 C562666-6 M Ni Ri       905 Sc F9 D M9 D
Aenggho    0328 B69A677-A M Ni Wa       203 Sc M6 V
Aamid     0331 C865457-6  Ni         120 Vx F0 D
Odzokhs    0332 C443123-8 M Lo Ni Po      222 Vx F3 V
Guzagim    0335 A527667-C  Ni         523 Vx F2 IV M1 D
Gung-ho    0337 A898520-B M Ag Ni       520 Vx F0 VI
Gvirrgh    0339 C310520-A  Ni         224 Vx A9 V
Suduruu    0340 C310784-9 M Na         800 Vx M0 V M8 D
Amamla    0402 C434988-9  Hi In       324 Zu F0 V
Shaunoki   0403 B8CA699-B M Fl Ni Wa      113 Zu M2 V
Uerradz    0408 X887374-0  Lo Ni      R 805 Va M6 D
Ukhar     0411 E16069E-7  De Ni Ri      504 Ba F2 V
Arrghung   0419 X99A630-3  Ni Wa      R 124 Va K2 V
Oukael    0421 C5A635A-A  Fl Lo Ni      103 Sc A1 V M9 V
Vungoerrg   0426 E99A654-8  Ni Wa       410 Sc F9 V M8 D
Neniis    0433 A89A88B-B  Wa Cp       400 Vx F5 V
Kirep     0434 B000310-9  As Lo Ni      111 Vx M1 V
Ugarsoer   0436 B000240-B J As Lo Ni      824 Vx G2 V
Upirdikim   0438 C455488-8  Ni         104 Vx K3 D
Addara    0439 B644958-A J Hi In       504 Vx F9 D M5 D
Lloursa    0440 E321976-5 C Hi In Na Po    423 Vx G6 D
Dukasaa    0502 C300530-9 M Ni Va       800 Zu M9 V
Arurar    0505 X79A47A-3  Ni Wa      R 403 Zu G7 V M0 D
Eshum     0508 C58A642-7  Ni Ri Wa      311 Zu F8 VI
Gogokae    0509 X587554-3  Ag Ni      R 404 Va F9 D
Inurzir    0510 C777A7C-B M Hi In       400 Ba F2 V M8 D
Giidiluu   0512 C100455-B  Ni Va       804 Ba F3 V
Bakaum    0514 A974752-C J Ag Cp       705 Ba F4 D M8 D
Arkadish   0515 A000624-D  As Na Ni      222 Ba M6 V
Eshla     0516 A67A541-A J Ni Wa       222 Ba F9 D
Asduga    0518 C200796-9  Na Va       900 Ba F8 V
Luugiika   0519 D468422-5  Ni         705 Na M6 V
Asarki    0521 C7A49AD-A  Fl Hi       500 Sc K6 D
Souzu     0522 B455446-A A Ni         701 Sc K2 D
Ozuen Arr   0523 A588579-8 J Ag Ni       522 Sc F1 D
Anked     0531 B362766-6  Ri         124 Va G2 D
Kuginsar   0538 B347004-9 A Lo Ni       912 Vx F2 D
Nushuni    0604 A697302-D  Lo Ni       224 Zu K1 V M3 D
Usuur     0606 C320A51-C  De Hi In Na Po   325 Zu F6 D M9 D
Kudiki    0609 C336669-8 M Ni         900 Ba G3 V
Guggaku    0611 B446997-C  Hi In       203 Ba K0 V M0 D
Mardin    0614 C510999-9  Hi Na       111 Ba F7 VI
Uedhfe    0621 C654357-8 M Lo Ni       803 Sc F9 V
Durshad    0624 E332668-5  Na Ni Po      323 Sc F5 V
Ounoeth    0628 E67A886-6  Wa         222 Sc F2 D M7 D
Oruedh    0632 B534358-8  Lo Ni       101 Va M1 V
Iragdu    0633 D334343-7  Lo Ni       202 Va M5 V
Zaegaekhs   0638 B8C5379-A  Fl Lo Ni      104 Va A8 IV M8 V
Sasuna    0639 C673241-4 M Lo Ni       204 Cs F1 D M7 D
Ritchie    0702 C38768D-7  Ag Ni Ri C1    203 Zu F9 V
Mumisli    0703 A88A663-A J Ni Ri Wa Cp    600 Zu F4 VI
Athikamau   0706 B5757BA-9 M Ag         603 Zu K1 VI
Ishziig    0716 C6887BE-5  Ag         522 Na F7 D M2 D
Lerigem    0718 A562310-B J Lo Ni      A 202 Va F1 D
Amamkhi    0720 DAB6404-5  Fl Ni       623 Na G0 V
Gupiggi    0724 C547303-5  Lo Ni       500 Sc G8 V M9 D
Agugurkir   0725 C995426-7 M Ni         204 Sc F7 D
Sarkan    0726 A459ABG-E  Hi Cp       604 Sc F2 V
Ministee   0729 A476343-C  Lo Ni       910 Sc G4 D M9 D
Bruno     0731 BA99733-A            923 Na F5 V M5 D
Vatha     0732 A520324-C M De Lo Ni Po    822 Va K0 V M2 D
Kiduuder   0733 C655541-6 A Ag Ni       602 Na F3 V
Ashuku    0737 E8CA224-6  Fl Lo Ni Wa    702 Na F2 V
Zo Ours    0739 C562326-7 J Lo Ni      R 610 Va G1 V
Shudarlu   0802 C320786-8  De Na Po      502 Zu M9 V
Amirde    0805 C58A57A-A M Ni Wa       104 Zu K5 D M0 D
Niirse    0806 C687989-9 M Hi         101 Zu F1 V
Gabor     0808 B542688-7  Ni Po       303 Va F5 V
Imakhu    0811 C1007B9-9  Na Va       703 Ba M3 V M5 D
Stone     0812 C200635-9  Na Ni Va      220 Ba M8 V
Iirish    0814 C447133-8  Lo Ni       804 Va F7 D
Uuram     0815 X447005-3  Lo Ni An    R 211 Va F1 D M5 D
Meshuga    0826 B7B7797-A M Fl         805 Sc M6 V M6 D
Okhrougz   0833 C9D88BC-7  Fl       A 703 Va F3 D M6 D
Sargas    0839 E424102-7  Lo Ni       704 Va F0 Ib M7 D
Dudzaz    0840 C89A986-A M Hi In Wa      803 Va M2 D
Lashesaan   0903 CA66722-3  Ag         405 Zu F5 D
Akhishur   0908 C510368-9  Lo Ni       704 Na M1 V
Shigu     0909 A57527A-C  Lo Ni       223 Na F4 D
Gilur     0911 C776431-7 M Ni         504 Na G7 V M7 D
Udubi     0913 C3657BC-6 M Ag         303 Na F9 D
Arkim     0914 C564696-6 M Ag Ni Ri      702 Na F0 D M2 D
Shurkar    0917 C599255-9 M Lo Ni       904 Na G9 V
Ugirunnir   0919 B9D8775-8  Fl         404 Va F7 III M3 D
Oukh Ull   0920 C8575AB-8 M Ag Ni      A 421 Va F4 V
Ukhgvang   0923 A697440-A J Ni         222 Sc F5 V M7 D
Uengogh    0928 B658200-8 M Lo Ni       725 Sc F7 D
Mandala    0930 C7548DE-1            313 Sc K2 VI
Rikhtan    0932 C62558C-8 J Ni       R 404 Va M9 V
Uksol     0933 CA9699A-5 M Hi In      R 403 Va M1 D
Ughzneng   0938 B833558-B J Ni Po      R 103 Va M0 V
Llaegho    0939 C642434-6  Ni Po       324 Va F0 D
Padan     1005 C553473-4 M Ni Po       911 Va F6 D M2 D
Ikheku    1008 C356340-6  Lo Ni       402 Na F6 D
Vasstyatho  1011 B120634-8  De Na Ni Po D4   103 Na M9 V
Nipitoga   1012 E774433-4  Ni         804 Va F5 V M2 D
Ghaze     1024 C130620-9 M De Na Ni Po    422 J- G7 V
Uegvou    1029 D33467A-6  Ni       A 104 Va F4 V M9 D
Llan Ag    1035 E641877-4  Po         801 Va F0 VI
Ueksae    1038 C8A8242-5 M Fl Lo Ni      202 Va M4 V
Midir     1040 B321776-9  Na Po       501 J- M0 II
Akabasca   1103 C786104-8  Lo Ni       900 Na F6 V
Ankaa     1105 AA8A379-D  Lo Ni Wa      802 Na F4 V
Irsisha    1108 A20067A-A A Na Ni Va      603 Na M2 D
Ingushiim   1113 C72547B-6 M Ni         202 Na M0 V
Kupid     1116 A99A978-C J Hi In Wa Cp    422 Na F9 VI
Shawto    1118 D450244-6  De Lo Ni Po    412 Na F9 D
Spectacle   1119 D449226-6  Lo Ni       925 J- F0 D M6 D M4 D
Nimragi    1122 D753410-5  Ni Po       802 J- G1 VI
Ueridh    1124 C32276B-8  Na Po       103 J- M8 V M0 D
Kferrun    1126 B368002-9 J Lo Ni      R 104 J- F6 V
Shikhimad   1127 D200276-8  Lo Ni Va      524 J- K0 V M7 D
Oeghull    1139 D688ADD-3  Hi C1      A 611 J- F4 D M6 D
Tarr     1140 C7359B6-8 M Hi In       422 J- M1 D M5 D
Aashan    1202 C767641-5 M Ag Ni Ri      903 Na M0 D
Kakuka    1208 C221763-6 M Na Po       924 Na M5 V
Kakimir    1211 BADA554-A J Fl Ni Wa      703 Va K5 D M8 D M1 D
Vuwobawu   1218 DAB9686-5  Fl Ni      R 734 J- F5 V M5 D
Kiilishar   1220 C100499-7  Ni Va      R 722 J- M5 V
Mamii     1221 C100230-7  Lo Ni Va      300 J- M8 V
Ornament   1224 C773731-6            105 J- K6 D M0 D M5 D
Egvarrgh   1226 EAD7673-5  Fl Ni       602 J- G4 III M1 V
Eghzaz    1231 C0006A8-9  As Na Ni      324 Na M5 V
Oularso    1237 C333250-7 M Lo Ni Po      602 J- M5 V
Bixpuls    1238 B478734-8  Ag D1 RsM     404 J- F7 V M4 D
Lagapemda   1302 C66A699-6  Ni Ri Wa      803 Na G9 VI
Kanoochee   1303 C425104-9 M Lo Ni       725 Na G6 V M5 D
Nashaa    1306 B574442-8 J Ni         903 Na F4 D
Megiila    1310 B237013-9 M Lo Ni       900 Na K3 V
Michonee   1313 B583541-A  Ni         603 Na F9 D
Irisi     1315 A530363-C  De Lo Ni Po    904 Jm F7 V
Kigabala   1316 C200365-8 M Lo Ni Va      702 Jm G7 V
Umasur    1317 B888449-7 M Ni         534 Jm G0 V M7 D
Niimdalu   1320 C000212-7 J As Lo Ni      810 J- M9 V M0 D
Dekhii    1321 D57A89C-7  Wa       R 103 J- F3 V
Masiira    1324 C69A6AA-5  Ni Wa      A 421 J- F0 VI
Gzokaegh   1327 E566446-4  Ni         200 J- F3 D
Lumda     1329 A400976-C  Hi Na Va Cp    104 Jd F9 V M0 D
Vouthoeng   1335 C654664-7  Ag Ni       923 Jp G6 V
Angull    1336 C410100-8  Lo Ni       125 Jp M4 V
Holy Jyestha 1337 A200520-C J Ni Va       400 Jp G4 V
Kipli     1338 C575976-8 M Hi In       304 Jp F3 D M2 D
Ezu Ukfae   1340 C678526-7 J Ag Ni      A 104 J- K2 V M8 D
Dingus    1404 B443777-A J Po         220 Na F9 D M2 D
Adirgaa    1407 E300204-8  Lo Ni Va      702 Na M0 V M1 D
Endicott   1409 D748641-4  Ag Ni       224 Na M3 D M7 D M0 D
Amaazu    1411 B7CA131-9 M Fl Lo Ni Wa    702 Na K4 V
Giinurmuu   1417 B200411-B J Ni Va       303 Jm M8 V M6 D
Shishgish   1430 B226832-A J          313 Jd F1 V M0 D
Khishishu   1431 E763531-4  Ni         904 Jd F9 V
Duksham    1435 E673742-4            623 Jp M5 V M4 D
Imsagga    1436 E4209BC-9  De Hi In Na Po   523 Jp F3 V
Dakud     1513 B969010-9  Lo Ni       704 Jm F7 V M6 D
Kakigun    1517 C7AA653-7  Fl Ni Wa    R 904 Jm M8 V M5 D
Summit    1518 C9D87CC-5 M Fl       A 304 J- K3 V M8 D
Okhael    1520 B300645-9  Na Ni Va      901 J- M5 II
Noksorrgh   1525 E77A498-7  Ni Wa       402 J- F6 V M1 D
Diralu    1527 C567330-4  Lo Ni       803 J- F0 D M0 D
Prentice   1534 B520034-9  De Lo Ni Po    822 Jp M8 III M0 V
Garash    1536 E324430-4  Ni         503 Jp G4 V
Atorouth   1538 C400301-7 J Lo Ni Va      524 Jp M2 V M3 D
Flash     1539 B00058D-9 A As Ni       623 Jp K8 III M3 D M9 VI
Rarkidesh   1601 C310100-B M Lo Ni       304 Na K1 V
Ramazzini   1602 B76A445-A M Ni Wa      A 903 Na M1 V M4 D
Muaris    1605 B6B2966-A J Fl Hi Cp      423 Jm F3 V
Kubiriin   1613 B368456-C M Ni         903 Jm F9 D
Kotschnig   1615 C130100-B  De Lo Ni Po    523 Jm F9 V
Didaguud   1617 E647577-4  Ag Ni       701 Jm F8 D M2 D
Knoeksung   1619 D69A534-6  Ni Wa       104 J- F6 V M6 D
Ghotha    1621 CA66365-4 A Lo Ni      A 534 Jv F4 D
Dhigaeg    1626 C8B4441-6  Fl Ni       204 J- M0 V M4 D
Iisha     1632 C532743-6  Na Po       804 Jp G0 VI
Kimball    1633 A7A2646-9  Fl Ni       101 Jp M5 VI
Lasla     1634 A532ABA-E  Hi In Na Po Cp   902 Jp B1 III M1 D
Agvaezo    1635 C566558-8  Ag Ni       220 Jp G8 D
Knueg     1640 C574974-9 G Hi In       624 J- F0 D
Dukush    1704 C756402-5 M Ni         200 Na K3 D
Epiphany   1708 C57A457-A  Ni Wa       203 Jm G1 D
Ruukini    1710 B446587-A A Ag Ni       800 Jm F1 D M1 D
Ogoukhs    1726 E498843-3            400 J- F2 D M2 D
Rurroeghz   1728 E355773-4  Ag         604 Ja F3 V
Zuekhs    1729 E799100-6  Lo Ni       604 Ja K3 V
Kiski     1732 A8439BE-C  Hi In Po      402 Jp F6 D
Adigelu    1733 B588796-9  Ag Ri       902 Jp F2 V
Divvy     1738 C687778-5  Ag Ri       703 Jp F2 V M8 D M0 D
Allodhou   1740 C654425-5 M Ni         900 J- F1 V M0 D
Boca     1801 B6227CA-A M Na Po       203 Jm M4 V
Zakhi     1804 B78A337-A A Lo Ni Wa      401 Jm F6 D
Rukuu     1810 C520241-9 M De Lo Ni Po    804 Jm F1 V
Dursed    1811 C465200-7  Lo Ni       212 Jm F0 D
Migiisu    1815 C575310-7 M Lo Ni       404 Jm F9 D M7 D
Ongougarz   1818 D253545-6  Ni Po       323 J- F1 V
Sheppard   1820 C997769-4 M Ag         825 Jv M2 D
Rruedhkou   1821 C59A768-6 J Wa         210 Jv F4 D M6 D
Ozrake    1822 B533776-8 A Na Po Cp    A 403 Jv M3 V
Gzughokhs   1823 C656765-7  Ag         610 Jv G6 V M6 D
Anticlea   1827 A98569E-B  Ag Ni Ri      601 Ja F2 V
Rrourz    1832 DAFA202-6  Fl Lo Ni Wa    221 Jp M2 V
Imdazu    1836 C120578-7 A De Ni Po      712 Jp F1 V M3 D
Orae Rae   1839 C556698-6 M Ag Ni       904 J- M4 V M7 D
Laemadud   1901 A8767B8-B  Ag Cp       900 Jm F6 V M8 D
Hammurabi   1906 C423554-8  Ni Po      R 104 Jm K9 V
Izakari    1910 E878131-6  Lo Ni       711 Jm F5 D M2 D
Gakhi     1911 B78A496-8  Ni Wa       204 Jm F8 D
Limum     1913 C346450-9  Ni         510 Jm F0 VI
Sanirrik   1915 B000678-B  As Na Ni Cp    322 Jm M2 V
Kikhu     1917 C543742-5 M Po         502 Jm K1 V
Oesueng    1919 E443763-6  Po         120 J- F4 V
Dzokfoz    1924 C535267-5  Lo Ni      A 301 Jv F5 V M2 D
Fougharr   1933 E53079B-6  De Na Po    R 124 Jp M7 V
Tsaengaeg   1936 B5578BD-8          A 810 Jp F4 V M1 D
Hooch     1938 C468764-5  Ag Ri       825 J- F6 VI
Diidii    1939 C7577CB-7  Ag       A 603 J- F1 V
Nusirikii   2005 CAB6422-8  Fl Ni       722 Jm M4 V
Ketchara   2008 C642131-8  Lo Ni Po      303 Jm F4 V M7 D
Kukiishla   2016 C666875-5  Ri         224 Jm F0 V M1 D M2 D
Faell     2020 E575AAA-9  Hi In      R 402 J- F4 D
Mageku    2025 E6AA325-6  Fl Lo Ni Wa    502 J- M5 V
Dhughaez   2028 C8AA233-9  Fl Lo Ni Wa    304 Ja M1 V M8 D
Ingos     2029 B530799-6  De Na Po      124 Ja M4 V M0 D
Kaduus    2030 D772435-6  Ni       A 103 Ja F7 VI
Niidaa    2031 C433586-8 J Ni Po       101 J- M4 V
Aerrgoll   2032 DAA7231-5  Fl Lo Ni      635 J- M3 V
Kuusuur    2036 C587200-5  Lo Ni       525 Jp F8 V
Gashirke   2101 D5898B9-5            721 Jm F9 V M2 D
Luudunaa   2103 B300545-A  Ni Va       504 Jm M5 V
Gunalir    2105 C624324-7 M Lo Ni       304 Jm M2 V
Iinuugi    2106 E437588-6  Ni         602 Jm M9 V
Chattahwa   2107 C434022-8  Lo Ni       822 Jm F0 V M2 D
Alumum    2110 E675424-3  Ni         404 Jm F5 D
Kalirki    2111 C6A4330-9  Fl Lo Ni      221 Jm M2 II
Kiinkii    2113 E400456-8  Ni Va       802 Jm M0 V M2 D
Dink     2114 E48A675-5  Ni Ri Wa      903 Jm G4 V M4 D
Uugan     2123 C5A2545-9  Fl Ni       203 J- F9 IV M2 D
Gighokh    2125 E7549AC-7  Hi       A 102 J- F3 D
Uesoun    2128 B244216-7 J Lo Ni       305 Ja F6 D M6 D
Roeraer    2131 D3236AE-6  Na Ni Po    R 322 Ja K4 V
Aedo Ong   2135 CA75653-4  Ag Ni       604 J- F0 D
Shikhu    2201 E58A667-5  Ni Ri Wa      200 Jm K0 V M9 D
Khukashi   2210 B6348B9-7 A          334 Jm G5 D
Ottumago   2213 X557446-2  Ni       R 400 J- F3 V
Idimgakag   2215 E644599-6  Ag Ni       624 Jm F9 D M2 D
Masaran    2216 C897597-5  Ag Ni       611 Jm F4 V M0 D
Angaer    2221 C33158C-7  Ni Po      A 302 J- M1 V M3 D
Vingae    2222 E552640-5  Ni Po       804 J- M4 V M7 D
Giikhar    2226 B8C4257-A  Fl Lo Ni      123 Ja M4 V
Ankeng    2227 C110310-9  Lo Ni       304 Ja F9 III
Epeius    2230 B331101-D  Lo Ni Po      303 Ja M2 V
Aenog Akh   2233 E100220-6  Lo Ni Va      724 Ju M8 V
Gakhoerr   2234 D322621-7  Na Ni Po      203 Ju M4 V M1 D M5 D
Paisano    2237 C753400-5 M Ni Po       503 J- F7 D M0 D
Gagdi     2307 C699200-8 M Lo Ni       400 Jm F6 D
Aruurirer   2309 D8846AA-4  Ag Ni       824 Jm F1 V M1 D
Atsuntuen   2312 C338443-6 A Ni         403 Jm M7 D
Aenaek    2317 E472888-4          A 334 Jm M6 D
Demiig    2319 C89A647-8 M Ni Wa       504 J- F2 D M3 D
Agoeng    2323 C330972-7 J De Hi In Na Po   222 Ja F3 V
Sheggike   2324 D222356-7 J Lo Ni Po      404 Ja M7 II
Eghats    2325 C875512-7  Ag Ni       303 Ja F0 VI
Shuurnip   2326 C57A269-A  Lo Ni Wa      300 Ja F5 D
Palladium   2327 B300533-C M Ni Va       113 Ja K4 V
Gvarsaez   2329 A220527-B  De Ni Po      923 Ja M9 V
Gugud     2330 E6638AE-5            202 Ja F8 D M3 D
Theta Ophi  2331 C300001-8 M Lo Ni Va      801 Ja B2 IV
Cowabunga   2334 C469011-8  Lo Ni       234 Ju G0 D
Urrgour    2339 C784586-6 M Ag Ni       423 Ju F4 V M3 D
Inkhang    2340 B452587-8 J Ni Po C1      123 J- F3 D M6 D
Aslidiim   2402 X365662-0  Ag Ni Ri    R 803 Jm G7 D
Purashasi   2405 A899389-9  Lo Ni       223 Jm F4 V
Miigaan    2408 B457243-A  Lo Ni       603 Jm F3 V
Amaki     2416 E654421-2  Ni         921 Jm G9 V M3 D
Ornlop    2419 C985422-8 M Ni C2       403 J- M1 V M5 D
Uezael    2420 B655338-9  Lo Ni       122 Ja K3 D
Zonk     2421 C420000-8  Ba De Lo Ni Po   003 Ja M1 V
Ozo Ten    2422 B695432-A J Ni         120 Ja F6 V
Umagi     2423 C387343-5 M Lo Ni       904 Ja F7 D M4 D
Mamudad    2424 B547698-9 M Ag Ni       104 Ja G7 VI
Gvakarz    2425 B577666-7  Ag Ni       400 Ja M8 V M6 D
Epigoni    2429 A863220-9 J Lo Ni       823 Ja G2 VI
Irshinar   2433 C9EA205-A  Fl Lo Ni Wa    123 Ju G0 V
Esusar    2435 A79A658-C J Ni Wa Cp      724 Ju F7 D
Zaenkin    2437 C241401-6  Ni Po       403 Ju G2 D
Aroun     2438 C598562-5  Ag Ni       323 Ju F8 V M6 D
Gergaker   2502 C11066B-9 M Na Ni       101 Jm M9 V M7 D
Gigiir    2506 C7898A9-7            302 Jm F6 D
Gakishim   2510 B477221-B  Lo Ni       323 Jm F8 D
Gushugan   2511 C464430-9 J Ni         604 Jm F3 D M0 D
Gun Thang   2512 E6318AB-5  Na Po      A 102 Jm F9 D M8 D
Zh'goom    2520 X622864-1  Na Po      R 600 Ja F6 D
Uvoullen   2521 C326368-9 M Lo Ni      A 410 Ja M0 V
Irrkeng    2523 C784595-7 M Ag Ni       424 Ja G7 D
Miduushii   2527 C442748-7  Po         700 Ja F1 V
Muremi    2530 D301345-9  Ic Lo Ni Va    700 Ja M8 V M6 D
Zazun     2534 C410444-6  Ni         804 Ju A4 V
Uerru     2535 D8DA897-5  Fl Wa       602 Ju F0 D
Argisikin   2539 C230415-A M De Ni Po      203 Ju M0 V
Anagh     2540 C778111-8  Lo Ni       134 J- F9 V
Retseck    2612 B773644-7  Ni         703 Jm F9 V
Milton    2615 C8A357C-9 M Fl Ni      A 723 Jm K0 V
Zoeno     2616 C453657-6 M Ni Po       920 Jm F5 D M9 D
Urnga     2617 C8BA888-6 J Fl Wa      R 202 Jm F5 D M5 D
Akkfon    2619 C378310-5  Lo Ni       414 Ja F6 V
Enukfudz   2620 C78A378-8  Lo Ni Wa      703 Ja F8 D
Aenkong    2622 C422789-8  Na Po      R 423 Ja M5 V
Nenkun    2624 B989A9C-C M Hi         624 Ja F4 V M2 D
Aekhel    2626 C221468-A  Ni Po      A 704 Ja M9 III
Scar     2627 B200648-B  Na Ni Va      820 Ja M5 V M4 D
Cliffs    2628 C5218CA-5  Na Po       701 Ja F8 D
Unogzaez   2629 C678452-7 M Ni         310 Ja G1 D M6 D M6 D
Toenghur   2632 C576477-5  Ni       R 513 Ju F4 D
Thaedh    2634 B478788-A J Ag         803 Ju F8 V M6 D
Oellaez    2639 B889368-7  Lo Ni       704 Ju F4 V M9 D
Variet    2701 C479359-7  Lo Ni       104 Jm G9 D
Iruna     2703 C589853-8 M Ri         401 Jm M9 D
Riidamir   2704 B987200-B M Lo Ni       123 Jm F6 VI
Wenatoke   2705 A857414-9 M Ni         824 Jm F8 D
Uriigme    2706 E000531-9  As Ni       922 Jm M3 V
Gumgash    2707 C8BA835-A  Fl Wa       300 Jm F1 VI
Ukhiiran   2709 E64778B-4  Ag         400 Jm K3 D M6 D
Gikagpa    2711 E599335-3  Lo Ni       225 Jm F1 D
Nankhaski   2715 B9BA320-9  Fl Lo Ni Wa    304 Jm F8 V M9 D
Giishanu   2716 D9AA565-9  Fl Ni Wa      413 Jm M5 III M8 D
Karrkhu    2719 C9A7342-7 M Fl Lo Ni      500 Ja F1 V
Laargi    2721 C5568A9-5 M          922 Ja F0 D
Dolon     2723 A566668-7  Ag Ni Ri      104 Ja F3 V
Namdi     2725 C558001-8  Lo Ni       204 Ja F6 V
Ghuets    2726 B534116-9  Lo Ni       110 Ja F3 V M0 D
Ibardan    2734 C230472-6 A De Ni Po      823 Ju M4 V
Amiggus    2737 C477987-9  Hi In       403 Ju F5 V
Udkimer    2740 C300778-9 M Na Va       922 J- F2 V M2 D
Ekaamurga   2801 C857545-7  Ag Ni       505 Jm F4 D
Diragiik   2803 B200899-9 J Na Va       223 Jm K3 D
Dawson    2809 A38689A-C  Ri         104 Jm K3 V
Loggvog    2813 E423ABD-7  Hi In Na Po   A 405 Jm F5 V
Larid     2814 B655322-6 J Lo Ni       223 Jm F1 D
Dinero    2815 B468798-8 A Ag Ri       804 Jm K6 V M0 D
Nikir     2818 C776997-8 M Hi In       324 Ja F9 V M7 D
Alkhae    2819 D8B3323-3 J Fl Lo Ni      501 Ja K1 VI
Ulag Ugh   2822 D556898-2          R 311 Ja F3 D
Ghourz    2823 C763103-8  Lo Ni       904 Ja F0 V M7 D
Usikaspe   2824 C100764-9 M Na Va       403 Ja M3 V
Uetherr    2825 D5307A7-5  De Na Po      604 Ja M7 V
Nonooleo   2835 B78A323-B A Lo Ni Wa      912 Ju F6 V
Kfugae    2836 C110678-9 J Na Ni      R 905 Ju M0 V
Aerrodz    2837 C542444-6  Ni Po       321 Ju F2 D M3 D
Aspen     2902 B468651-A J Ag Ni Ri      734 Jm F4 D
Murray    2903 C9AA485-B  Fl Ni Wa      602 Jm M6 V M4 D M1 D
Surazipam   2904 C267887-8 M Ri         324 Jm F1 D M5 D
Liir     2909 C4259A9-8 M Hi In       712 Jm F5 V M7 D
Saeghou    2913 C955589-4 M Ag Ni       804 Jm F7 V M3 D
Gverrg    2916 C323433-6  Ni Po       712 J- M8 V M8 D
Kaara     2917 B65A988-9 A Hi Wa Cp      403 J- F1 V M3 D
Ghueklors   2918 A543330-A  Lo Ni Po      813 J- G5 V M3 D
Airus     2922 A4439A9-E A Hi In Po Cp    222 Ja K5 V
Kfangurr   2924 C320775-7 M De Na Po      500 Ja G0 V M9 D
Kahn     2926 E463410-4  Ni         604 Ja M0 V M3 D
Simuurish   2927 C896551-5 M Ag Ni       704 Ja F8 V
Baduda    2928 C656141-8  Lo Ni       824 Ja G6 V
En Olae    2929 D4576A9-5  Ag Ni       223 Ja F2 V M0 D
Agkher    2933 C89A348-A  Lo Ni Wa      504 Ju G6 V M0 D
Okhaer    2940 C210763-9 J Na         720 Jr M8 V
Opinago    3001 C621478-7  Ni Po       703 Jm M0 V M4 D
Ringer    3004 C789866-7 M Ri         735 Jm F5 VI
Biscom    3005 A57A356-B  Lo Ni Wa      705 Jm F3 V
Mendan    3006 A768988-E J Hi Cp       332 Jm G2 V
Petruzzi   3007 C345663-4  Ag Ni       724 Jm F4 D M4 D
Kinirli    3009 C863441-8  Ni         804 Jm F2 D M2 D M5 D
Outhun    3010 B97A403-C M Ni Wa       924 Jm G2 D
Ezouksou   3011 C400446-7 J Ni Va      R 122 Jm M8 V M0 D
Gvighzun   3012 C355101-8  Lo Ni       123 Jm F5 D
Gherghan   3013 C734444-8 J Ni         720 Jm M7 V M1 D
Niimag    3016 C465731-7 M Ag         500 J- K7 V
Miishuuki   3018 C300200-9  Lo Ni Va      620 Ja M0 V
Diamin    3023 C7849AC-6  Hi         800 Ja F7 D
Gagorrg    3025 B320737-A  De Na Po      710 Ja K7 V
Karukdze   3026 C388587-6 M Ag Ni       523 Ja M2 V
Volrang    3028 C322455-B A Ni Po       422 Ja M6 VI
Talsego    3029 B776611-6 M Ag Ni       502 Ja F5 D M0 D
Bashkari   3032 E2458B9-6          A 900 J- G5 V
Nerikhir   3038 C578536-4 M Ag Ni       822 Jr F8 VI
Torc     3039 E967797-4  Ag Ri       524 Jr K1 V
Chicinoe   3040 B665462-A  Ni         523 Jr F2 D M7 D
Usmuu     3101 B337520-8  Ni         920 Ga K8 VI
Rengokho   3103 C532524-5  Ni Po       500 J- F7 V
Gishir    3106 B624200-C M Lo Ni       603 J- M9 V M0 D
Maniwack   3108 C220736-8 M De Na Po      523 Jm M6 V M4 D
Uerruz    3109 C3217BB-6  Na Po      A 235 Jm G0 V
Girong    3111 E110211-8  Lo Ni       605 J- F0 V M0 D
Urmarer    3115 E676100-6  Lo Ni       305 J- F5 D M7 D
Jyestha    3117 C330785-7 A De Na Po      303 J- M3 D
Raduun    3119 B310A88-D  Hi Na       103 Ja F1 V M8 D
Philoctetes  3122 A67A233-D  Lo Ni Wa      524 Ja G6 V M6 D
Iluke     3123 E754352-5  Lo Ni       305 Ja F2 V M9 D
Ounggzul   3124 B525758-7 J          803 Ja G5 V
Arsdorr    3126 C766345-6  Lo Ni       522 Ja F6 V M1 D
Igzaeg    3129 D9D9866-5  Fl         524 Ja F7 V M9 D
Oghllakhs   3136 C59A310-8  Lo Ni Wa      134 Jr G9 VI
Ikagi     3203 C999200-8 J Lo Ni       920 J- F5 V
Caboodle   3204 A678200-A A Lo Ni       924 J- F9 VI
Kargu     3205 C4109AB-9  Hi Na       922 J- F2 D
Ertsida    3206 B000531-9 M As Ni       113 J- M8 D
Sarash    3208 C21087C-9 M Na         901 J- F5 D M4 D M5 D
Irkasu    3216 A655312-9  Lo Ni       323 J- M1 D M5 D
Olzoes    3219 C777547-5  Ag Ni       200 Ja F3 VI
Gumumaka   3220 D69A689-7  Ni Wa       704 Ja F2 D
Zadudur    3221 B621662-8 J Na Ni Po      922 Ja M0 V
Barbur    3225 C459777-5 A          223 Ja F8 V
Pegush    3228 E7A6111-6  Fl Lo Ni      703 Ja F8 V M8 D
Iddii     3230 B677755-7  Ag         103 Ja F0 D M2 D
Iskhug    3233 B787523-A A Ag Ni       222 Jr F3 D M1 D
Tuthourr   3234 C867358-7 M Lo Ni       104 Jr M5 V
Imikari    3236 B58A667-B J Ni Ri Wa Cp    302 Jr G7 V M4 D
Anik Og    3239 B969014-9 M Lo Ni       204 Jr G7 V
***************************************************************************

Corrections applied by Clay Bush 27-Apr-94
 ---------------------------------
  Size VI stars changed to size V, per TNE errata.